स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुप