स्वच्छ स्वास्थ्य,पर्यटकिय गाउँ । आर्थिक,सामाजिक रुपमा सन्दकपुरलाई समुन्नत बनाअौं ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

फोन नं: 9851066083

उपाध्यक्ष

फोन नं: 9742607785

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य

कार्यपालिका सदस्य